Praktyczne porady o tematyce błędów medycznych | MEDIATOR
CO TO JEST BŁĄD LEKARSKI?
To nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie pracownika placówki świadczącej usługi zdrowotne, które doprowadziły do szkody na osobie. Elementami błędu medycznego może być działanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, lekkomyślność, niedbalstwo, negatywny skutek popełnionego błędu. Z błędem lekarskim wiąże się związek przyczynowy między osobą/instytucją odpowiedzialną za szkodę, a skutkami ujemnymi w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Następstwem błędów medycznych może być szkodliwy wpływ na stan psychiczny pacjenta.
Zgłoś szkodę                               Zgłoś szkodę
Wypadki w pracy, odszkodowania, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania | www.wypadki.org

JAKIE DZIAŁANIA MOŻE PODJĄĆ POOSZKODOWANY W ZWIĄZKU Z BŁĘDEM MEDYCZNYM
Może wystąpić o odszkodowanie. Nie powinien się w to angażować, gdy nie posiada dowodów winy placówki medycznej. Koszty przegranej mogą dotkliwie go obciążyć. W przypadku drobnych szkód, gdzie nie ma trwałego uszczerbku na zdrowiu, pacjent nie ponosi kosztów leczenia i rehabilitacji i nie ma mowy o stratach korzystniejsza może się okazać droga wnioskowania o odszkodowanie do wojewódzkiej komisji ds. błędów medycznych. Tradycyjna forma występowania o odszkodowanie za błąd medyczny na drodze sądowej jest zdecydowanie lepsza : - gdy szkody są duże, a realne kwoty odszkodowania są powyżej 100 tys. zł lub 300 tys. zł za skutek śmiertelny, - gdy są podstawy do renty, - gdy poszkodowany poniósł, ponosi lub będzie ponosił straty z tytułu błędu.

JAK UDOWODNIĆ SZKODĘ
Trzeba zgromadzić wszelkie dowody. Najistotniejsza jest dokumentacja medyczna potwierdzającą błąd, zaniedbanie lub winę placówki zdrowia. Trzeba też wykazać, jakie szkody zostały poniesione w wyniku błędu. Zadośćuczynienie ma charakter indywidualny, więc wziąć należy pod uwagę wiek, płeć, sytuację życiową poszkodowanego, stopień szkody i oczywiście Chory powinien dokładnie przygotować dokumentację potrzebną do wszczęcia procedury przed komisją. Jeśli nie przyzna odszkodowania, pacjent poniesie koszty postępowania.

GDZIE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ
Można wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiej komisji ds. błędów medycznych lub wystąpić z powództwem cywilnym o odszkodowanie.

Komisja ds. błędów medycznych. Działają od początku 2012r. W jej skład wchodzą medycy i prawnicy. Wniosek można wnieść w ciągu roku od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o uszkodzeniu ciała, zakażeniu, rozstroju zdrowia, ale nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zaistnienia zdarzenia, które te skutki wywołało. Komisja orzeka o zaistnieniu zdarzenia, a ubezpieczyciel składa propozycję odszkodowania. Wysokość świadczenia, tj. odszkodowania i zadośćuczynienia może wynieść maksymalnie 100 tys. zł, a za śmierć - 300 tys. zł. Poszkodowany lub druga strona może się nie zgodzić z orzeczeniem komisji. Poszkodowany, który zdecyduje się wnieść sprawę do wojewódzkiej komisji i skorzystać z odszkodowania, straci możliwość dochodzenia roszczeń przed sądem.

Postępowanie przed sądem cywilnym. Można od razu zdecydować się na sprawę w sądzie. Postępowanie będzie trwało dłużej, lecz są korzyści takiej sytuacji: można wyegzekwować kwoty znacznie wyższe niż 100 tys zł i obejmować całokształt szkody. Wspomniana komisja ds. błędów medycznych takich możliwości nie posiada. Do sądu musimy wystąpić w ciągu 3 lat od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie. Niekiedy okres ten jest dłuższy. Można się starać o odszkodowanie w wysokości poniesionej szkody (straty, koszty), a także o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Górna kwota nie jest określona, jak to ma miejsce w przypadku orzeczeń komisji ds. błędów medycznych.

KIEDY ZAWIADOMIĆ PROKURATURĘ
Jeśli uszczerbek na zdrowiu jest ciężki (np. pacjent na skutek błędu lekarskiego został kaleką albo zmarł), można złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wówczas sprawą zajmuje się prokuratura, nie trzeba np. gromadzić dokumentacji medycznej we własnym zakresie. Może ona wszcząć postępowanie karne o narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli zawiadomienie składa rodzina pokrzywdzonego w przypadku jego śmierci, może wszcząć postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

W takiej sytuacji trzeba mieś na uwadze, że osoba zawiadamiająca powinna udzielić wszelkiej informacji oraz przedstawić dowody na podstawie, których zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratura zobowiązana jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa. Wydanie postanowienia może być przedłużony do 30 dni.Content
Youtube

Jesteśmy wiarygodni
Mediator
to zespół doświadczonych specjalistów oraz pewność uczciwej współpracy.
Dowiedz się więcej